Byrkije nasjonalpark

Børgefjell

top-articles-borgefjell

Formålet med Børgefjell nasjonalpark er å bevare et stort naturområde tilnærmet fritt for tekniske inngrep, med store villmarkspregede områder for å sikre biologisk mangfold og et naturlig forekommende plante- og dyrelivet med bl.a. truede og sårbare arter, samt å ta vare på geologiske forekomster og kulturminner. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Børgefjell ble fredet ved kongelig resolusjon av 9. august 1963. 3. september 1971 ble området utvidet og fikk samtidig status som nasjonalpark. I 2003 ble parken igjen utvidet og dekker nå et område på 1.447 km². Parken grenser opp til Austre Tiplingan landskapsvernområde på 44 km².

Nasjonalparken ligger i kommunene Grane, Hattfjelldal, Namsskogan og Røyrvik, og ligger i grenseområdet mellom Nordland og Nord-Trøndelag inn mot svenskegrensen

Børgefjell er stort sett et høgfjellsområde med vekslende berggrunn og landskapsform. Høge tinder i vest, og et frodig midtparti preget av vidstrakte morenelandskap med mange tjønner og vatn. Øst i fjellet er det store områder med steinur.

Helt fram til starten av 1900-tallet var det samene som rådde grunnen i Børgefjell. Samene har drevet reindrift i området i minst 500 år. Både innenfor parken og i grenseområdene rundt er det mange samiske kulturminner i form av boplasser og fangstanlegg.

Børgefjell ble tidlig kjent som et fiskeeldorado. Dette, sammen med områdets zoologiske kvalitet og villmarkskarakter var det som i hovedsak førte fram til fredningen av vår andre nasjonalpark.

Børgefjell er et villmarksområde hvor det ikke er foretatt tilrettelegging for friluftsliv, bortsett fra noe brubygging i utkanten av nasjonalparken. For de fleste fjellvandrere er Børgefjell et område som krever telt og tung ryggsekk. I snøsmeltinga og ved store nedbørsmengder er de store elvene i området meget vanskelige å forsere.

Som en kuriositet å nevne er Den Norske Turistforenings innstilling (fra 1933) på å ”beskytte Børgefjell mot egen virksomhet”. Her skulle det bevares som villmark, og derved som hytte og markeringsfri sone. Det er imidlertid et stinett her, og parken har gode muligheter for både fiske og jakt.

To reinbeitedistrikt har bruksrett i området; Tjåehkere (I Nord-Trøndelag) og Byrkjie (i Hattfjelldal)

De viktigste innfallsportene til Børgefjell er Susendal, Simskaret, Tomasvatn, Smalvatnet (mindre brukt), over Store Namsvatn, og via Stekenjokkveien på svensk side.

Nasjonalparken forvaltes av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Fylkesmannen i Nordland. Det ”daglige” tilsynet utføres av ansatte i Statskog.

Slik kommer du deg til Børgefjell nasjonalparks innfallsporter:

I vest: Tomasvatn: Med tog til Majavatn og gå til Tomasvatn (4,5 km på vei) Med bil (parkeringsplass) Simskaret: Tog til Majavatn, taxi til Simskaret Med bil (parkeringsplass) Smalvatnet: Med bil (parkeringsplass)

I sør: Namsvatnet: Med tog til Namsskogan, og bestille skyss til og fra Namsvatnet. Det går båt over Namsvatnet for å komme seg inn til nasjonalparken. Med bil (parkeringsplass) Lybekkdalen: Med bil (parkeringsplass)

I nord: Susendal: Med buss fra Hattfjelldal (med visse unntak i skoleferiene) Med bil (flere parkeringsplasser)

Gå til turkart over Børgefjell

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut